CARAMBA

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

500 ml spuitbus   13,82 € à Liter
6,91 €
5 l bidon   4,49 € à Liter
22,47 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15015020
15015021
6026091
6026381
EAN/GTINs 4009076026095
4009076026385

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken