CARAMBA

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15015025
609705
EAN/GTINs 4009076097057

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken