Manual EP 80W-90

CASTROL
Manual EP 80W-90

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

500 ml doos   16,26 € à Liter
8,13 €
1 l doos   10,75 € à Liter
10,75 €

Productdetails

Manual EP 80W-90

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15270621
15270692
15270693
153C61
154F63
154F65
Werkgebied machines
nutsvoertuig
personenwagen
tractor
Vrijgave API GL4
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 17A
ZF TE-ML 19A
Viscositeit 80W-90
EAN/GTINs 4008177072024
4008177071980
4008177104381

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken