CASTROL

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

500 ml doos   15,06 € à Liter
7,53 €
1 l doos   9,90 € à Liter
9,90 €
20 l bidon   6,17 € à Liter
123,36 €
60 l vat   6,43 € à Liter
386,08 €
208 l vat   5,31 € à Liter
1.104,22 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH208: Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 12253126
1504A9
15270535
15270687
15270688
15270689
154F44
154F47
154F49
154F4B
Werkgebied bus
machines
nutsvoertuig
personenwagen
Vrijgave API GL4
MAN 341 Typ Z-1/E-1
MB 235.1
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 17A
Viscositeit 80W
EAN/GTINs 4008177101045
4008177101069
4008177071614
4008177071973
4008177101083

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken