CASTROL

400 ml spuitbus
12,88 €

32,20 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P332: Bij huidirritatie:
P313: Een arts raadplegen.
P410: Tegen zonlicht beschermen.artikelnummer fabrikant 15270709
15512A
Werkgebied motor
quad/ATV
Kenmerken universeel
EAN/GTINs 4008177098024

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken