CW1:100 Super Scheibenreiniger
 

DR. WACK
CW1:100 Super Scheibenreiniger

250 ml doseerflacon
11,06 €

44,24 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

CW1:100 Super Scheibenreiniger

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P302+P352a: Met veel water/… wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287619
1745
EAN/GTINs 4006539017454

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken