P21S Reifen-Glanz
 

DR. WACK
P21S Reifen-Glanz

400 ml spuitbus
14,02 €

35,05 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

P21S Reifen-Glanz

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P260f: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 1290
15287624
EAN/GTINs 4006539712908

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken