DR. WACK

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

500 ml spuitfles   23,44 € à Liter
11,72 €
750 ml spuitfles   15,63 € à Liter
11,72 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287618
15783112
1792
1799
EAN/GTINs 4006539017997
4006539017928

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken