HT Hohlraum Wachs transparent Normdose
 

FERTAN
HT Hohlraum Wachs transparent Normdose

1 l fles
12,05 €
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

HT Hohlraum Wachs transparent Normdose

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240: Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241: Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.artikelnummer fabrikant 15435162
28401
EAN/GTINs 4027092284015

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken