HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse
 

FERTAN
HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

HT Hohlraum Wachs transparent Spray kpl. Sonde + 360°Düse

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P403: Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15435161
28201
EAN/GTINs 4027092282011

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken