TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET
 

FERTAN
TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET

540 ml doos
25,75 €

47,69 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

TAPOX 2-K Tank-Innenbeschichtung Epoxy SET

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P403+P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287629
24030
EAN/GTINs 4027092240301

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken