HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   9,18 € à Liter
9,18 €
5 l kan   5,82 € à Liter
29,11 €
20 l bidon   4,65 € à Liter
93,02 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490315
15490316
15490317
15490318
15490319
18325
18326
18327
18328
18329
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA C2-12
FORD WSS M2C 950A
Viscositeit 0W-30
EAN/GTINs 4032167183278
4032167183254
4032167183285
4032167183261
4032167183292

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken