HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

5 l kan   4,76 € à Liter
23,78 €
20 l bidon   3,53 € à Liter
70,57 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P362: Verontreinigde kleding uittrekken.
P364: En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15490340
15490341
15490342
15490343
19079
19080
19081
19082
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA A1
ACEA A5
ACEA B1
ACEA B5
API CF
API SN
Ford WSS-M2C 913-D
ILSAC-GF-3
ILSAC-GF-4
Renault RN 0700
Viscositeit 5W-30
Kenmerken synthetisch
EAN/GTINs 4032167190825
4032167190801
4032146719085
4032167190795

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken