HIGH PERFORMER

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   8,29 € à Liter
8,29 €
5 l kan   5,10 € à Liter
25,50 €
20 l bidon   3,74 € à Liter
74,77 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302: BIJ CONTACT MET DE HUID:
P352: Met veel water/… wassen.
P333: Bij huidirritatie of uitslag:
P313: Een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14048
14049
14814039
14814040
14814053
14814074
14814075
17050
18039
18040
Werkgebied bus
machines
nutsvoertuig
personenwagen
vrachtwagen
Vrijgave API GL4
API GL5
Eston API MT 1
MAN 3343 ML
MAN 341
MAN 342
MB 235.0
MB 235.1
MIL-L-2105 D
Scania MIL-PRF-2105E
Scania TO 1
Scania TO 2
Volvo 97310
Volvo 97312
ZF TE-ML 01
ZF TE-ML 02
ZF TE-ML 05
ZF TE-ML 07
ZF TE-ML 08
Viscositeit 80W-90
Kenmerken gedeeltelijk synthetisch
universeel
EAN/GTINs 4032167180390
4032167180406
4032167170506
4032167140486
4032167140493

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken