LIQUI MOLY

250 ml doos
14,86 €

59,44 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS09: GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14485014
3075
EAN/GTINs 4100420030758

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken