LIQUI MOLY

400 ml doos
25,30 €

63,25 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814884
3419
EAN/GTINs 4100420034190

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken