LIQUI MOLY

500 ml doos
21,06 €

42,12 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 1019
14814842
EAN/GTINs 4100420010194

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken