LIQUI MOLY

400 ml spuitbus
17,00 €

42,50 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H332: Schadelijk bij inademing.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14485008
3325
EAN/GTINs 4100420033254

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken