LIQUI MOLY

500 ml spuitbus
16,95 €

33,90 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814860
4086
EAN/GTINs 4100420040863

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken