LIQUI MOLY

5 l kan
50,95 €

10,19 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS08:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14814881
3611
EAN/GTINs 4100420036118

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken