Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner
 

MEGUIAR´S
Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner

473 ml spuitfles
15,99 €

33,81 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Gold Cl. Leather & Vinyl Cleaner

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.artikelnummer fabrikant 15381622
5018516
EAN/GTINs 0070382006259

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken