Hot Rims All Wheel Cleaner
 

MEGUIAR´S
Hot Rims All Wheel Cleaner

710 ml spuitfles
17,52 €

24,68 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Hot Rims All Wheel Cleaner

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381633
5009524
EAN/GTINs 0070382800154

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken