MEGUIAR´S

473 ml spuitfles
14,40 €

30,44 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.artikelnummer fabrikant 15381610
5009416
EAN/GTINs 0070382800178

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken