MEGUIAR´S

532 ml fles
25,43 €

47,80 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H228: Ontvlambare vaste stof.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P370+P378: In geval van brand: blussen met …artikelnummer fabrikant 15381640
5012718
EAN/GTINs 0070382800222

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken