MEGUIAR´S

450 ml fles
16,60 €

36,89 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.artikelnummer fabrikant 15381654
5017616
EAN/GTINs 0070382800611

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken