MEGUIAR´S

473 ml fles
16,02 €

33,87 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15381614
5003116
EAN/GTINs 0070382010300

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken