Kühlerfrostschutz M13

MOFIN
Kühlerfrostschutz M13

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1,5 l doos   6,98 € à Liter
10,47 €
5 l kan   4,91 € à Liter
24,53 €

Productdetails

Kühlerfrostschutz M13

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07: GHS08:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H361: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .


Veiligheidsaanbevelingen:
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P308+P313: NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 0130
0131
14813594
14813595
Werkgebied personenwagen
EAN/GTINs 4260304110201

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken