IntensivReiniger
 

SONAX
IntensivReiniger

25 l bidon
140,11 €

5,60 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

IntensivReiniger

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 06267050
15325489
EAN/GTINs 4064700512320

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken