MotorStartHilfe
 

SONAX
MotorStartHilfe

250 ml doos
8,08 €

32,32 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

MotorStartHilfe

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261f: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280b: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03121000
785
EAN/GTINs 4064700312104

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken