SX Glanz Trockner

SONAX
SX Glanz Trockner

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

10 l bidon   9,14 € à Liter
91,44 €
25 l bidon   8,95 € à Liter
223,86 €

Productdetails

SX Glanz Trockner

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS05:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P280b: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352a: Met veel water/… wassen.
P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P310a: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 06646000
06647050
15381291
15381292
EAN/GTINs 4064700510050
4064700510043

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken