SONAX

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

250 ml doos   10,60 € à Liter
2,65 €
500 ml doos   7,04 € à Liter
3,52 €
5 l bidon   2,80 € à Liter
13,99 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280k: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501a: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.artikelnummer fabrikant 03321000
03322410
03325050
15381167
15381170
15381171
EAN/GTINs 4064700503410
4064700332102
4064700332249

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken