TOTAL

5 l kan
30,72 €

6,14 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313: Een arts raadplegen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.artikelnummer fabrikant 15233068
174777
Werkgebied personenwagen
Vrijgave ACEA C3
API CF
API SN
BMW LL 04
DEXOS 2
Fiat 9.55535 S2
Ford WSS-M2C 917-A
MB 229.31
MB 229.51
Porsche A40
VW 502.00
VW 505.01
Viscositeit 5W-40
EAN/GTINs 3425901026268

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken