Axle Oil 75W-90

VALVOLINE
Axle Oil 75W-90

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   12,78 € à Liter
12,78 €
20 l bidon   8,84 € à Liter
176,82 €

Productdetails

Axle Oil 75W-90

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330: Dodelijk bij inademing.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287037
15287038
866890
866901
Viscositeit 75W-90
EAN/GTINs 8710941019598
8710941019581

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken