VALVOLINE
Heavy Duty Gear Oil 75W-80

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   11,33 € à Liter
11,33 €
5 l kan   7,57 € à Liter
37,83 €
20 l bidon   6,17 € à Liter
123,37 €

Productdetails

Heavy Duty Gear Oil 75W-80

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311: Giftig bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330: Dodelijk bij inademing.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
artikelnummer fabrikant 15287096
15287097
15287098
866950
868215
868216
Viscositeit 75W-80
EAN/GTINs 8710941020495
8710941020488
8710941019932

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken