Heavy Duty Gear Oil 80W-90

VALVOLINE
Heavy Duty Gear Oil 80W-90

1 l doos
10,13 €
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Heavy Duty Gear Oil 80W-90

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287100
868217
Viscositeit 80W-90
EAN/GTINs 8710941020501

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken