KRAFTST-SYST-REINIGER

VALVOLINE
KRAFTST-SYST-REINIGER

300 ml doos
15,12 €

50,40 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

KRAFTST-SYST-REINIGER

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312: Schadelijk bij contact met de huid.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332: Schadelijk bij inademing.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240: Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241: Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301: NA INSLIKKEN:
P303: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P304: NA INADEMING:
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P313: Een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P353: Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15842532
882677
Werkgebied personenwagen
Series KRAFTST-SYST-REINIGER
EAN/GTINs 8710941026404

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken