VALVOLINE

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

1 l doos   8,27 € à Liter
8,27 €
5 l kan   6,34 € à Liter
31,72 €
20 l bidon   5,02 € à Liter
100,47 €
208 l vat   4,19 € à Liter
872,56 €

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H302: Schadelijk bij inslikken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling .
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 15287103
15287104
15287105
15287106
866944
866945
866946
868214
Werkgebied bus
personenwagen
vrachtwagen
Vrijgave API GL5
Viscositeit 80W-90
EAN/GTINs 8710941019918
8710941020471
8710941019895
8710941019901

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken