VALVOLINE

1 l doos
11,03 €
Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS07:

Gevarenaanduidingen:
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313: Een arts raadplegen.
P337: Bij aanhoudende oogirritatie:
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.artikelnummer fabrikant 15233273
VE58024
Werkgebied personenwagen
Vrijgave FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925
SAE J 1704
Kenmerken synthetisch
EAN/GTINs 8710941580241

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken