WD-40 Specialist Motorbike Bremsenreiniger

WD-40
WD-40 Specialist Motorbike Bremsenreiniger

500 ml spuitbus
9,79 €

19,58 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

WD-40 Specialist Motorbike Bremsenreiniger

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338: Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P410: Tegen zonlicht beschermen.
P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14486412
56061
Werkgebied motor
EAN/GTINs 5032227560611

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken