WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER
 

WD-40
WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER

500 ml spuitbus
11,27 €

22,54 € à Liter

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Op voorraad

Productdetails

WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02: GHS07:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.
P410: Tegen zonlicht beschermen.
P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar ...artikelnummer fabrikant 14486410
49392
Werkgebied personenwagen
EAN/GTINs 5032227493926

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken