WD-40

Prijs incl. BTW
excl. verzendkosten
Niet leverbaar

Productdetails

Veiligheidsaanbevelingen (GHS)

GHS02:

Signaalwoord:
gevaar

Gevarenaanduidingen:
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting


Veiligheidsaanbevelingen:
P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410: Tegen zonlicht beschermen.
P412: Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.artikelnummer fabrikant 14486407
49377
Werkgebied personenwagen
EAN/GTINs 5032227493773

Beoordeling(en)

Terug naar de beoordelingen

Beoordeling aanmaken